קרן פנסיה

מהי קרן פנסיה?

קרן פנסיה הינה אחד מהמוצרים הפנסיוניים המורכבים יותר, שקיים בשוק חיסכון האורך טווח במדינת ישראל. ברמה הפשוטה, הינה מוצר חיסכון פנסיוני, אשר נועד להבטיח לחוסכים תשלום של קצבה/פנסיה עם הגעתנו לגיל פרישה.

מה שהופך את  החיסכון למוצר מורכב, הינה המנגנון הכלכלי על פיו קרן הפנסיה מתנהלת. קרן הפנסיה מנוהלת במנגנון של ערבות הדדית, והיות וכך, מבוססת כל קרן פנסיה על תקנון, אשר מבסס את זכויותיהם וחובתיהם של כל החוסכים בקרן. מנגנון הערבות הדדית מפעיל עקרון כלכלי בו עמיתי הקרן עצמם אחראים על תשלום תביעות בגין עמיתי הקרן (באמצעות הגוף המנהל).

משמע, כלל העמיתים בקרן, נושאים יחדיו, בעלות של סך תביעות הנכות והשאירים בגין עמיתים פעילים בקרן, באופן הדדי (במקום שכל אחד מהם ישא זאת באופן עצמאי כמו בחוזה ביטוח מול חברת ביטוח).

איזה סוגי קרנות פנסיה קיימות?

לאורך השנים השתנה שוק החיסכון הפנסיוני במדינת ישראל, ועל כן קרנות הפנסיה עברו מספר שינויים תקנוניים/הגדרתיים.

נכון להיום  מחזיקים החוסכים, סוגים שונים של קרנות פנסיה כמפורט:

 • פנסיה תקציבית – הינה פנסיה שניתנה בעיקר לעובדי מדינה, אשר אינה מבוססת על צבירה, ולמעשה אין "קרן" צוברת של נכסים. הפנסיה התקבציבית הייתה נהוגה עד לתחילת שנות ה 2000. עובדים שעדיין מחזיקים בידיהם זכויות פנסיה תקציבית, יהיו זכאית לקבלת פנסיה, על בסיס שכרם המבוטח, אשר ישולם, עם הגעתם לגיל הזכאות, ישירות מתקציב המדינה, ובהתאם לזכאותם.
 • קרן פנסיה וותיקה – קרנות הפנסיה הוותיקות, הינם קרנות פנסיה אשר צברו זכויות, ולא נכסים. משמע, החוסך בין אם שכיר או אם עצמאי, היה מבצע הפקדות שוטפות לקרן. עם הגעת הפורש לגיל פרישה, והגשת בקשה לקבלת קיצבה, מחושב שכרו הקובע, והזכויות שצבר. בגין כל שנת עבודה במשרה מלאה, בגינה ביצע הפקדות לקרן, יוענקו לו 2% זכאות, כאשר תקרת הזכאות הינה 70% משכרו הקובע. עם הגעתו לגיל פרישה, יקבל הפורש את שיעור זכאותו בהתאם לשכרו הקובע, כקיצבה לכל ימי חייו. כך למעשה, לסכום הנצבר בגין החוסך, בקרן הפנסיה הוותיקה, אין השפעה על גובה קיצבתו. מכאן, קרנות הפנסיה כאמור, צברו זכויות ולא נכסים.
 • קרן פנסיה חדשה  – החל משנת 1995, שונה מנגנון קרנות הפנסיה, וקרנות הפנסיה החלו לצבור נכסים. משמע, החוסך בין אם שכיר ובין אם עצמאי, מבצע הפקדות שוטפות לקרן הפנסיה. הפקדות אלו (לאחר ניכוי עלויות ביטוח לנכות ושארים), מנוהלות בשוק ההון, וצוברות תשואה, ריבית דריבית לאורך השנים. עם הגעתו של המבוטח לגיל פרישה, והגשת בקשה לקבלת קצבה, מומר שווי הנכסים שנצבר בקרן (באמצעות מקדם קיצבה) לקיצבה/פנסיה, אותה יקבל המבוטח לכל ימי חייו.

קרנות הפנסיה החדשות מחולקות ל 2 סוגים:

 • קרן פנסיה מקיפה – קרן פנסיה אשר זכאית להנפקה של אג"ח מיועדות, אשר מנפיקה המדינה בתשואה מובטחת של 4.86%, ועל כן מוגבלת בתקרה ההפקדה שניתן לבצע אליה.
 • קרן פנסיה משלימה – קרן פנסיה אשר אינה זכאית להנפקה אג"ח מיועדות, ועל כן אינה מוגבלת בגובה ההפקדה שיודעת לקבל.

איזה רכיבים קיימים בקרן פנסיה?

בקרן פנסיה פעילה (משמע מבוצעות אליה הפקדות שוטפות), קיימים מספר רכיבים:

 1. חיסכון לגיל פרישה – צבירת נכסים המנוהלת בשוק ההון, אשר תומר לקצבה/פנסיה, עם הגעת החוסך לגיל פרישה.
 2. הגנה למקרה של נכות – ביטוח למקרה של אבדן יכול השתכרות עקב נכות, אשר ידאג להכנסה/קצבת נכות בקרות מקרה ביטוח (בהתאם להגדרות תקנון הקרן).
 3. ביטוח שארים – הגנה למקרה פטירה. ביטוח למקרה מוות, מסוג ריסק קיצבתי. במקרה פטירה של עמית בקרן, ישולמו לשאיריו קצבה חודשית.

מכיוון וקרן הפנסיה מבוססת על מנגנון של ערבות הדדית בין החוסכים, במקרה של תביעת נכות או תביעת שארים, עלות הקיצבאות תמומן על ידי יתר החוסכים בקרן הפנסיה.

היות וקיימות בקרן הפנסיה הגנות, ביטוח כאמור, על מנת להצטרף לקרן הפנסיה יש למלא הצהרת בריאות, אלא אם הצטרף העמית לקרן פנסיה ברירת מחדל, אזי לא נדרש למלא הצהרת בריאות.

קרנות פנסיה ברירת מחדל

המדינה ערכה מכרז בין קרנות הפנסיה המדינת ישראל, ובחרה מספר קרנות פנסיה, אשר הוגדרו קרנות פנסיה ברירית מחדל, בהם דמי ניהול נמוכים ומובטחים לתקופה של 10 שנים, וניתן להצטרף אליהם ללא הצהרת בריאות.

על מנת להגן על יתר החוסכים בקרן מפני מצטרפים חדשים, קיימת בקרן הפנסיה תקופת הכשרה, לעניין מחלה קודמת. תקופת האכשרה, היא תקופה של 60 חודשים ממועד ההצטרפות.

במידה ובמהלך תקופה זו, תוגש לקרן תביעה לאבדן כושר עבודה או תביעה למקרה של מוות, קרן הפנסיה תבצע בדיקה בגין הרקע לתביעה. אם הרקע לתביעה מקורו במחלה הקודמת למועד ההצטרפות לקרן, לא תעמוד לעמית הזכאות לקצבאות בגין תביעה זו.

מה גובה ההפקדות לקרן פנסיה?

בהתאם לחוק פנסיה חובה שהוחל על שכירים, ההפקדה קרן פנסיה תורכב משלושה רכיבים:

 • תגמולי העובד יעמדו על מינימום של 6% ולא יותר מ7%, לבחירת העובד.
 • תגמולי מעביד שיעמדו על מינימום של 6.5% ולא יותר מ – 7.5%
 • הפקדה לפיצויים שתעמוד על מינימום של 6% ולא יותר מ 8.33%.

על פי חוק פנסיה חובה, מחוייב המעסיק לבצע הפקדה לפיצויים של מינימום 6%, אך יכול לבצע גם הפקדה מלאה של 8.33%, כך בעת עזיבת העובד, לא ידרש המעסיק להשלים לעובד חוב וותק פיצויים, ובכפוץ לסעיף 14.

בעבור חוסכים עצמאיים, אשר הינם בעלי הכנסות  מתחום פעילותם כעצמאיים רשאים לבצע הפקדה של עד 16% מהכנסתם החודשית (בהתאם לתקרות המס המוכרות), ולהיות זכאים לניכויי מס וזיכויי מס, בהתאם להכנסתם ולתקרות המס המוכרות בהתאם לשנת המס הרלוונטית.

להפקדה השוטפת בקרן פנסיה, יש השלכות מהותיות על זכאות החוסך לקיצבאות. בהתאם לגובה ההפקדות השוטפות אותם מבצע העמית בקרן, מחושב השכר הקובע. השכר הקובע הוא השכר על פיו מבוצע חישוב הזכאות לקבלת קיצבאות במקרה של נכות (קיצבת נכות) או פטירה (קיצבת שארים).

איך לבחור קרן פנסיה?

כפי שנוכחתם בסקירה זו, קרן פנסיה הינה מוצר חיסכון פנסיוני מורכב, אשר מושפע ממספר רב של פרמטרים, ולכל אחד מהם השפעה ישירה על התא המשפחתי. בין אם מדובר בקבלת קצבת פרישה, קצבת נכות, או קצבת שארים, קרן הפנסיה תשפיע באופן מהותי על יכולותו של התא הכלכלי להתמודד עם השינויי אותה חווה.

על כן בחירת קרן הפנסיה, הינה בחירה אקוטית, אשר יש לבצע בהתייחס לכל הפרמטרים אשר משפיעים על כל אחד האספקטים המפורטים לעיל. היות ובחירה זו הינה בחירה מורכבת, אשר מסתכמת הרבה מעבר לדמי ניהול, ומושפעת ממצבו הבריאותי של החוסך, גובה שכרו, גיל הצטרפותו לקרן, מטרותיו, צרכיו, מצבו המשפחתי, מסלול ההשקעות המתאים לו, טווח השקעתו, תכניותיו מבחינה תעסוקתית וכו'…

נכון להיעזר בעת בחירה בקרן פנסיה באיש מקצוע, אשר ידע לתעדף סדרי עדיפויות בהתאן לרצונותיכם, ולהציג את היתרונות והחסרונות של כל קרן, ויחדיו תבחרו את הקרן עימה אתם חיים בשלום.

קרן פנסיה ב – GROWTH FACTOR

קרן פנסיה הינה מוצר מתוחכם אשר יכול לייצר ערך מוסף גבוה מאוד, למי שיידע לעשות בה שימוש נכון. על מנת להבין את המכשיר, ועל מנת שתוכלו לבצע את הבחירה הנכונה עבורכם, הדבר החשוב ביותר, הוא לשאול שאלות, ולקבל תשובות ברורות, אשר יבהירו את ההשלכות של כל שינויי שתבצעו בקרן, על מצבכם, וכיצד ישפיע עליכם.

לנו ב GROWTH FACTOR, המומחיות, הידע, הנסיון, והיכולת, לשקף לכם בצורה פשוטה ונהירה, את יתרונות המוצר עבורכם, במידה והינו רלוונטי, ולסייע לכם לנווט בין קרנות הפנסיה שונות, מסלולי הסיכון השונים, מסלולי הביטוח השונים, והכול בהתייחס למצבכם הבריאותי, צורכיכם הכלכליים, הכנסתכם, יעדיכם, הנכסים הפנסיוניים האחרים אשר ברשותכם, לרבות תחזיות עתידיות לחסכונכם עם הגעתכם לגיל פרישה.

עולם הפנסיה שרויי בהמון צמתי החלטה ואי וודאות. אם נבין את צמתי ההחלטה, ואת השפעתם עליכם, יהיה בידיכם הידע והיכולת לקבל החלטה אופטימאלית לצרכים שלכם ושל משפחתכם

אנו ב-GROWTH FACTOR, נעשה כל שביכולתנו, על מנת לתת בידיכם ידע זה, ולסייע לכם לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבורכם. כי GROWTH FACTOR, הוא גורם גידול שמעורר צמיחה, ומגן על התא המשפחתי.

הצטרפו אלינו ותתחילו להרוויח!

דילוג לתוכן