אתיקה

 1. האינטרס של הלקוח בקדימות
  Growth Factor תשים תמיד את האינטרסים של הלקוחות בקדימות. טובת הלקוחות תהיה הקו המנחה המוביל בכל החלטה הנוגעת לעבודתנו. בכל מקום בו נוצרה התנגשות בין אינטרס זה לערך אחר, יגבר תמיד ערך זה. Growth Factor תעניק ללקוחות את שרותיה המקצועיים בנאמנות וביעילות, ותציג בפני לקוחות עובדות מדויקות וכנות.

 2. כנות, יושרה ותום לב
  Growth Factor תספק שירותים ללקוחותיה מתוך כנות מלאה, תום לב ויושרה מקצועית ואישית, ותבסס מערכת יחסי אמון, ותשמש כנושאת משרת אמון לפרט ולתא המשפחתי.  Growth Factor תפעל ביושרה, בהגינות וכנות בכל נושא מקצועי, ללא ויתורים על ערכי מוסר.  Growth Factor מכירה ומכבדת הבדלים בחוות דעת מקצועיות בין מתכננים פיננסים שונים.

 3. שוויוניות ואובייקטיביות בשירות
  Growth Factor תעניק ללקוחותיה את השירות בדרך הטובה ביותר שלאיל ידה, ללא קשר למאפיין כלשהו של הלקוח. Growth Factor תתנהל באופן שהינו נטול משוא פנים, זאת ללא שום תלות במגוון השירותים שמסופקים, מאפייניי הלקוח, או כל היבט אחר העלול לגרום להעדפת לקוח אחד על פני אחר.

 4. הגינות ושקיפות
  Growth Factor תפעיל שיקול דעת בכל הקשור ליחסיה עם לקוחותיה ותנהג בשקיפות מלאה לגבי ניגוד עניינים אפשרי. Growth Factor תזהה ותשקף כל ניגוד עניינים אפשרי. ניגוד עניינים הוא כל מצב בו האינטרס של Growth Factor אינו עולה בקנה אחד עם זה של הלקוח. היה ונתגלה ניגוד עניינים כזה, יצהיר עליו המתכנן הפיננסי בפני הלקוח ויקבל את אישורו לגבי הדרך להתמודד עימו.

  למען הסר ספק, ציפייתם של Growth Factor  ושל המתכננים הפיננסים שעובדים עבורה, לשכר ורווח עבור השירות אינו מהווה ניגוד עניינים. זאת, כל עוד נעשה בשקיפות ובשיתוף.

 5. מקצוענות
  Growth Factor תפעל באופן המשקף התנהגות מקצועית ועניינית.
  Growth Factor על עובדיה, יפעלו באצילות ויפגינו כבוד ואדיבות ללקוחות, לאנשי המקצוע האחרים ולשותפים הנוספים בטיפול בלקוח ויפעלו בהתאם לחוקים, תקנות ודרישות מקצועיות. Growth Factor ועובדיה לא ייזמו, ולא יישתתפו ולא יקחו חלק בשום פעולות שיש בהן תחרות בלתי הוגנת בחבריה לתחום, הסוכנים והמתכננים הפיננסים, ולא ירכשו לקוחות בדרך שאינה הולמת את כבוד המקצוע ו/או נמצאת סתירה לחובותיהם כבעלי משרת אמון.
  בנוסף, לא ישתפו פעולה במישרין או בעקיפין, בתיווך בביטוח פעולות פיננסיות או פנסיוניות – שלא כדין.

 6. כשירות
  המתכננים הפיננסים יתחזקו את יכולותיהם, מיומנויותם ואת הידע ברשותם, הדרושים בכדי להעניק תכנון פיננסי מקיף, מלא ומקצועי בהתאם לאמות המידה הרשומים לעיל. המתכננים הפיננסים לא יחרגו מגבולות הידע שלהם ולא יבצעו פעולות שאינן בהיקף הרישוי שברשותם או בהיקף הסמכות שהוענקו להם. המתכננים הפיננסים נדרשים לשקוד על קידומם המקצועי ושיפור מיומנותיהם בשרות ללקוחותיהם, בתהליך תמידי של למידה ושיפור מקצועי. בנוסף, בהתאם להכרה העצמית של מגבלות המתכננים הפיננסים עצמם, יתייעצו המתכננים הפיננסים וייפנו לאנשי מקצוע רלוונטיים בתחומים ייחודיים.

 7. סודיות
  Growth Factor תגן על המידע שנמסר לה על ידי לקוחותיה ותעשה בו רק את השימוש הנדרש לצורך מתן השירות. Growth Factor לרבות עובדיה, ישמרו בסודיות מוחלטת ובחיסיון את כל המידע האישי והעסקי שנמסר להם ע"י לקוחותיה, מלבד אם נאמר אחרת בחיקוק אחר, ולמעט מידע שהוא נחלת הכלל.
  Growth Factor תגן על כל המידע של הלקוחות, ותתחזק אותו באופן שמאפשר גישה למידע רק לאלו שמורשים לראות מידע זה.

 8. חריצות
  Growth Factor תספק ללקוחותיה שירותי תכנון פיננסי בחריצות ובשקידה. Growth Factor על מתכנניה הפיננסים, יוודאו להשלים מטלות מקצועיות בזמן סביר ובאופן יסודי ויבצעו את עבודת התכנון לרבות הכנת התוכנית, פיקוח על אנליזה ומסירת מידע באופן שבו דואגים תמיד לטובת הלקוחות וברמה המקצועית המיטבית.

 9. מידע אמין
  Growth Factor תספק שירותיה ע"פ אמות מידה מקצועיות ובתום לב, בהתבסס על הנתונים אשר יוצגו בפניה, נתוני המסלקה הפנסיונית, המסמכים שיועברו אלייה, וכן על פי פקודת מס הכנסה, תקנות מס הכנסה, ותקנות קופות הגמל, והוראות הרגולטורים הידועות בעת הזו.

 10. שמירה על כללי האתיקה המקצועית
  אין בכללים אלה כדי לגרוע מכללי אתיקה מקצועית, שנקבעו בחוקים הנוגעים לביטוח, נאמנות, שליחות וכד', בהלכות של בתי המשפט, או שייקבעו בעתיד בחוקים ובהלכות הנזכרים.

הצטרפו אלינו ותתחילו להרוויח!

דילוג לתוכן